BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Prekių grąžinimo taisyklės ir garantijos sąlygos (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pirkėjų, įsigijusių UAB BIOGAMI (toliau – Įmonė) parduodamas prekes ir dėl tam tikrų priežasčių, norinčių jas grąžinti, teises ir pareigas, prekių grąžinimo/keitimo taisykles, garantijos sąlygas.

2. Taisyklės taikomos Pirkėjams, įsigijusiems prekes internetinėje parduotuvėje https://mamuko.lt/.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais bei kitais, Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti/atnaujinti šias Taisykles. Su pakeitimais Pirkėjas gali susipažinti internetinėje parduotuvėje https://mamuko.lt/.

TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

5. Pirkėjas, fizinis asmuo (vartotojas), gali bet kuriuo metu per 14 dienų laikotarpį nuo prekių gavimo momento, nenurodydamas priežasties, atisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui įsigytas prekes.

6. Norėdamas atsisakyti sudarytos sutarties, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymo forma pateikiama šių Taisyklių priede Nr. 1.

7. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą.

8. Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti:

8.1. Nenaudotos;

8.2. Tvarkingos išvaizdos;

8.3. Originalioje, nepažeistoje pakuotėje (pakuotės pažeidimu nelaikomi tokie pažeidimai, kurie yra būtini prekei apžiūrėti);

8.4. Pilnos komplektacijos (jei prekė buvo sukomplektuota).

9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes, jei jos neatitinka šių Taisyklių 8.1.-8.4. punktuose nurodytų sąlygų.

10. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.

11. Pardavėjas, gavęs grąžintas prekes ir įvertinęs jų būklę (kokybę), ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą pinigų sumą ir atlygina prekių pristatymo išlaidas. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama naudojant tokį patį metodą, kokiu Pirkėjas apmokėjo už prekes.

12. Sutarties atsisakymas ir prekių grąžinimas netaikomas sutartims dėl:

12.1. Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

12.2. Dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

12.3. Dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

12.4. Dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

13. Teisė nenurodant priežasties per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims nėra taikoma.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS/KEITIMAS

14. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Pardavėjui dėl pažeistų prekių, pateikdamas Pardavėjui nustatytos formos prašymą (šių Taisyklių priedas Nr. 2) bei prekių pirkimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą.

15. Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai Pardavėjui Prekybos patalpose arba elektroniniu paštu sales@biogami.lt.

16. Teikdamas prašymą Pirkėjas turi nurodyti:

16.1. Bendrąją informaciją:

16.1.1. Pirkėjo duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, apmokėjimo už prekes būdas (jei prašoma grąžinti už prekę sumokėtus pinigus);

16.1.2. Duomenis apie prekę: prekės pavadinimas, kiekis;

16.1.3. Duomenis apie užsakymą: užsakymo numeris, PVM sąskaitos-faktūros numeris, prekės gavimo data;

16.1.4. Duomenis apie prekės pažeidimo pobūdį.

16.2. Reikalavimą Pardavėjui, kuris gali būti:

16.2.1. Prekės pakeitimas, arba

16.2.2. Pinigų, sumokėtų už prekę, grąžinimas.

17. Pirkėjas privalo, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo pateikimo, grąžinti Pardavėjui prašomas pakeisti prekes arba prekes už kurias prašoma grąžinti pinigus.

18. Pardavėjas, gavęs pirkėjo prašymą, įvertina jo pagrįstumą ir ne vėliau kaip per 14 dienų pakeičia nekokybišką prekę kokybiška arba grąžina Pirkėjui jo už prekę sumokėtus pinigus.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KAI PREKĖS PAŽEIDŽIAMOS PRISTATYMO METU

19. Tuo atveju, kai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas privalo pristatymo metu kartu su kurjeriu apžiūrėti prekės pakuotę ir įvertinti, ar pakuotė nėra pažeista.

20. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Pirkėjas tai pažymi siuntos pristatymo akte. Pirkėjas kartu su kurjeriu apžiūri pakuotėje esančias prekes ir nustačius jų pažeidimus prekių nepriima, kurjeris grąžina prekes Pardavėjui. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų išsiunčia Pirkėjui analogiškas prekes, kurias Pirkėjas buvo užsisakęs.

20.1. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi prekių ir jų pristatymas Pirkėjui gali užtrukti ilgiau nei 14 dienų, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir suderina naują prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutikus su nauju prekių pristatymo terminu, Pardavėjas gražina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

21. Jei Pirkėjas priima prekes ir pasirašo siuntos pristatymo akte, laikoma, kad prekės pristatytos tinkamos kokybės ir nepažeistos.

GARANTIJA

22. Pirkėjas, manantis, kad gavo netinkamos kokybės maisto prekes (įskaitant prekes, neatitinkančias saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų) turi pateikti Pardavėjui nustatytos formos prašymą (šių Taisyklių priedas Nr. 2). Prašymas pateikiamas elektroniniu paštu sales@biogami.lt.

23. Kartu su prašymu Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą bei nurodyti prekės trūkumus.

24. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas įvertina jame pateiktą informaciją ir:

24.1. Pakeičia netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, arba

24.2. Ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

25. Dėl netinkamos kokybės maisto prekių Pirkėjas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba pranešti apie nekokybiškus maisto produktus užpildant anketą nuorodoje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/kontrole/praneskite-apie-nekokybiskus-maisto-produktus.

NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA